Туроперейтинг

Ұсынылған оқу құралында туроперейтингтік теориялық және ұйымдық-құқықтық негіздеріне, туристік өнім және оны жобалау мен қалыптастыру ерекшеліктеріне сипаттама беріледі. Әсіресе туроператор мен турагенттің, қызмет көрсету кәсіпорындары арасындағы өзара қарымқатынастарға, туроперейтингтегі баға белгілеу сұрақтарына ерекше мән беріледі. Сонымен бірге, турөнімді жылжытудың әдістері мен маркетингтік зерттеу тәсілдері айқындалады.

Аталмыш басылым «Туризм», «Халықаралық туризм» білім беру бағдарламасының студенттері үшін «Туроперейтинг» пәні бойынша негізгі оқу қуралы болып табылады.